Create your own web pages in minutes...
Copyright (c) 2005 Aleksander Hocevar, S50DX. All Rights Reserved.
Home            About me            My QTH               Photo album              WWW
Ravne na Koroškem
Ravne na Koroškem so stisnjene v široko kotlino v spodnji Mežiški dolini, ki jo obrobljajo bogati gozdovi, z južne strani pa stoji v ozadju kot slikovita naravna kulisa mogočna Uršlja gora. Mesto leži na nadmorski višini med 385 in 460 metri in ima po popisu iz 1991. leta 8.863 prebivalcev.

Ravne so se ugnezdile ob sotočju potokov Suha, Hotulja in Strojnska reka ter reke Meže, ki je na tem območju edina reka in zbira vode v celi dolini. Na severu mesto obkrožata naselji Stražišče in Tolsti Vrh, na jugu pa Preški Vrh in Navrški Vrh. Na mestnem vzhodu sta Koroški Selovec in Brdinje, na zahodu pa se naselje Dobja vas že stika s sosednjimi Prevaljami.
Zaradi značilnih teras, ki so jih v preteklosti izdolble reke in potoki, dobi obiskovalec občutek, da je prišel v mesto na šestih gričih. Danes so Ravne na Koroškem upravno, gospodarsko in kulturno središče Mežiške doline z dokaj razvito družbeno in komunalno infrastrukturo. Ker je železarstvo (družbe Železarne Ravne) najpomembnejša gospodarska dejavnost v kraju, so Ravne povsem urbanizirano in izrazito delavsko mestno naselje.
Ravne na Koroškem so tudi mesto nasprotij, kjer se v vsakdanjem mestnem vrvežu in delovno-ustvarjalnem nemiru sedanjih generacij, ki s krajem živijo, prepletata staro in novo. Iz ohranjenih zgodovinskih sledi lahko tako naključni obiskovalci kot tudi organizirani turisti razbirajo ohranjeno srednjeveško življenje, nekateri sledovi pa pričajo o drugih obdobjih rasti kraja. Mozaične, velikokrat že delno zabrisane zgodovinske, arhitekturne, kulturne in verske slike preteklosti in krepko zarisani utripi sedanjosti se vsak dan zlivajo in prelivajo v tisto pristno koroško občutje, ki ga je težko opisati, občuti pa ga vsak obiskovalec, ki ga korak zanese v naše mesto.
Votla peč pred Ravnami je velik sklad pegmatita, ki se je v preteklosti odlomil od više ležečih skalnih pobočij in predstavlja naravni most, pod katerim teče reka Meža. Ta izredno redka naravna znamenitost je edinstven geomorfološki pojav v Sloveniji.
Grajski park na Ravnah na Koroškem, ki so ga po vzoru angleških parkov uredili grofje Thurni - lastniki gradu Ravne, je spomenik oblikovane narave z redkimi drevesnimi vrstami in je edina večja, arhitektonsko oblikovana parkovna površina v Mežiški dolini.
S50DX
ITU 28 - JN76LN - WAZ 15