November 29, 2023 05:25
-8.6°C
-0.7 °C/2h
79 %
+1.6 %/2h
1007
+5.5 mb/6h