November 29, 2023 05:24
-8.5°C
-0.7 °C/2h
79 %
+1.5 %/2h
1006
+5.5 mb/6h